1  (تعداد کل رکوردها:5)
ردیف تصویر فروشگاه نام فروشگاه نام مرکز خرید شهر تعداد بازدید تاریخ آخرین بازدید درصد حراج مدیریت محصولات
1تستمجتمع تجاری-->تهران 90مدیریت
2هوشمندفروشگاه های زنجیره ای-->قم به زودی 50مدیریت
3بوتیکمجتمع تجاری-->مشهد20مدیریت
4تواتمجتمع تجاری-->تهران 430مدیریت
5زندگی نقره ایمجتمع تجاری-->تهران 490مدیریت